Ga naar de inhoud

Klacht indienen

De medewerkers van PSW doen hun uiterste best om zorg van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een cliënt of ouders/verwanten niet tevreden zijn met de gang van zaken. Als gesprekken daarover niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger zich wenden tot de cliëntenvertrouwenspersoon en/of tot de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersonen cliënten PSW:
Mildred van Gelden – 06 13 07 34 67  – m.vangelden@psw.nl

Jolanda van Veldhoven – 06 22 38 97 45 – j.vanveldhoven@psw.nl

 

De commissie is bereikbaar via:
Centraal Bureau
t.a.v. Klachtencommissie Cliënten
Postbus 420
6040 AK Roermond

 

Als uw zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.
www.akj.nl

 

Voor klachten met betrekking tot onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) kunt u zich ook wenden tot de cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Klik hier voor de contactgegevens.